خدمات دیپلماتیک

بسته های دیپلماتیک و سفارت

خدمات دیپلماتیک

آتا اکسپرس شما را در ارسال بسته های دیپلماتیک در تمامی کشورهای اروپایی که شامل پاسپورت و گواهینامه می باشد یاری میکند. 
نظرات کاربران