خدمات گمرکی

بخش گمرک در دو قسمت داخل شرکت و در گمرک فرودگاه امام خمینی فعالیت می کند. این قسمت شامل خدمات ترخیص و انجام امور گمرکی در کنار حمل می باشد و شامل ترخیص به دو صورت تجاری و غیر تجاری می باشد
نظرات کاربران