کرونا

رئیس جمهور: غربالگری جدید در استانها آغاز شده است
روحانی، در جلسه ستاد مقابله با #کرونا:
- از کادر درمانی تشکر می‌کنیم، آمار در این روزهای اخیر خوشحال کننده بوده، هم بستری ها کم شدند و هم بستری های که حالشان بهتر است و هم آمار فوتی ها کاهش پیدا کرده است.
- از یک طرف مردم رعایت کردند و کادر درمانی با همه توان فعالیت کردند.
- در جلسه امروز وزارت بهداشت مسائلی را مطرح کرد که با شیوه های جدید غربالگری و شناسایی افراد مبتلا دنبال می‌شود و هم درباره درمان کار می‌شود و امیدواریم در هفته های آینده به مسیری برسند که دوره بیماری را کوتاه کنند.
- غربالگری جدید در استانها آغاز شده است.
مردم  فاصله های اجتماعی و پروتکل ها را رعایت کرده اند
- تعداد بیماران، فوت شدگان کاهش یافته است.
 
نظرات کاربران